Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

പുക ശല്യമില്ലാത്ത, ദക്ഷത കൂടിയ, സുരക്ഷിതമായ ജ്വാല അടുപ്പുകൽ

     imkv{X-km-lnXy ]cn-j-¯v, A\À«v, ]cn-j¯v Kth-j-W-Øm-]-\-amb sF.-BÀ.-Sn.-kn. F¶n-h-bpsS kmt¦-XnI klmbw D]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-s¡m-­mWv Pzme ASp-¸p-IÄ cq]-IÂ]\ sNbvXn-«p-Å-Xv.

          Ip¡n§v Kymkn\v \mÄ¡p-\mÄ hne hÀ[n-¨p-hcn-I-bm-W-tÃm. C¶v e`y-amb IW¡p {]Imcw hfsc Ipdª hÀj-t¯-¡p-am-{Xta Kymkv apX-emb s]t{Smfnbw DÂ]-¶-§sf \ap¡v B{i-bn-¡p-hm³ km[n-¡p-I-bp-Åq. hnZq-c-a-Ãm¯ `mhn-bn Ip¡n§v Kymkv Hcp In«m-¡-\n-bmbncn¡p-sa-¶p-Xs¶ imkv{XtemIw ]d-bp-¶p. ]mN-I-¯n-\m-h-iy-amb DuÀÖw e`y-am-¡p¶ Gähpw {][m\ t{kmX-Êmb hndIpw \mÄ¡p-\mÄ Ipd-ªp-h-cn-I-bm-Wv. ]mN-I-¯n-\mbn sshZypXn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶Xpw \½psS kml-Ncy-¯n H«pw imkv{Xo-b-a-Ã.
          Cu kµÀ`-¯n-emWv Gähpw Ipdhv hndIp am{Xw D]-tbm-K-s¸-Sp¯n ]c-am-h[n Z£X Dd-¸p-h-cp-¯p¶
Pzme ASp-¸p-I-fpsS {]kàn hÀ[n¨p-h-cp-¶-Xv. km[mcWASp-¸n D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xnsâ aq¶n-sem-cp- `mKw am{Xw hnd-Ip-aXn Pzme ASp-¸nÂ.

          km[m-cW hnd-I-Sp-¸ns\ At]-£n¨v ]pI-bn-Ãm¯ ASp-¸nsâ X\Xv khn-ti-jX hmbp- A-d-bpsS km¶n-[y-am-Wv. Bh-iy-¯n\v hmbp e`y-am-¡p-¶-Xn-\m hndIv GXm­v ]qÀ®-ambpw I¯p-¶p. ]pI-bpsS Afhv Xmc-X-tay\ Ipd-hm-bn-cn-¡p-¶p. CÔ-\hpw kabhpw em`n-¡p-¶-tXm-sSm¸w ico-c-¯n NqSv G¡msX ASp-¡-f-¸Wn Bbm-k-c-ln-X-am-¡p-Ibpw sN¿mw. {]jÀ Ip¡-dp-IÄ¡pw A\p-tbm-Py-amb coXnbn-emWv Pzme ASp-¸p-IÄ cq]-IÂ]\ sNbvXn-«p-Å- Xv. XWp-¸p-Im-e¯v ASp¯ Znh-k-t¯-¡pÅ hndIv CuÀ¸-c-ln-X-am-¡m\pw Pzme ASp-¸p-IÄ¡p Ign-bpw.

       ]pI-ieyw aqe-ap-­m-Ip¶ izmk-tImi tcmK-§Ä At\Iw ho«-½-amsc \nc-´cw iÃys¸-Sp-¯n-s¡m-­ncn-¡p-I-bm-Wv. XobqXn _p²n-ap-«p¶ ho«-½-bpsS Imcyw Gsd IjvSw-X-s¶. km[m-cW hnd-I-Sp¸v D]-tbm-Kn-¡p¶ ASp-¡-f-bnse ho«½ Hcp-Zn-hkw ]¯vknK-cäv hen-¡p-¶-Xn-\p Xpey-amb ]pI izkn-¡p-¶ps­¶v Hcp ]T\w sXfn-bn-¨n-cn-¡p-¶p.

btYjvSw hmbp e`y-a-ÃmsX hndIv I¯p-t¼m-gp-­m-Ip¶ ImÀ_¬ tamtWm-Ivssk-Uv, s_³tkm BÂ^m shcn³ XpS-§nb hnj-hm-X-I-§Ä ho«-½-am-cpsS Btcm-Ky-¯n\v lm\n-I-c-am-Wv. Pzme ASp-¸p-IÄ C¯cw hnj-hm-X-I-§-sf apgp-h-\mbpw ]pdt¯¡v IS-¯n-hn«v ASp-¡-fsb kwc-£n-¡p-Ibpw hndIv I¯p-t¼m-gp-­m-Ip¶ Xm]w GXm­v ]qÀ®-ambpw ]m{X-¯n-\p-Xs¶ e`y-am-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.

        B[p-\n-I-tem-I¯v Krl-ku-µcyw F¶Xv ]c-a-{]m-[m-\y-aÀln-¡p¶ H¶m-Wv. an¡ hoSp-I-fnepw ]pXp-Xmbn s]bnâ-Sn¨v Znh-k-§Ä¡-Iw-Xs¶ ASp-¡-fbnse ]pI-aqew s]bnânsâ \ndw a§p-¶Xv Hcp kzm`m-hnI kw`hw am{X-am-Wv. ASp-¡-f-bnÂ\n¶pw aäp apdn-I-fn-te¡v ]c-¡p¶ ]pI, Xd-bnse amÀ_nfn-\p-t]mepw tZmjw sN¿p-¶-Xmbn ImWp-¶p. Pzme ASp¸p Øm]n-¡p-¶-Xphgn A\m-h-iy-amb ]pIsb ]pI-¡p-g-en-eqsS hoSn\p ]pd-¯m¡n, hÀjw-tXm-dpapÅ s]bnâ-Snbpw AXp-h-gn km¼-¯n-I-em-`hpw kuµcy kwc-£-Whpw km[n-s¨-Sp-¡mw.

       Pzme ASp-¸p-I-fn-eqsS \n§-fp-sSbpw IpSpw- -¯nsâbpw km¼-¯n-I-t\«w am{X-a-Ã, Btcm-Ky-kw-c-£-Whpw þ F´n-t\sd, kuµ-cy-kw-c-£Ww t]mepw km[y-am-Ip-¶p.hnizm-k-tbm-Ky-amb ImÌv-A-tb¬, Ìo XpS-§nbh D]-tbm-Kn¨v hnhn[ tamU-ep-I-fn-epÅ Pzme ASp¸p-IÄ cq]-I-Â]\ sNbvXn-«p-­v. \n§-fpsS Bh-iym\p-k-cWw sXc-sª-Sp-¡p-¶-Xn-\mbn C¯cw Adp-]-Xn-tesd tamU-ep-IÄ C¶v e`y-am-Wv.

как приготовить маринад для курицы грильметаллическийmiami real estate mlsоформление наследства киевnice florida homesпроверить на вирусы онлайн